Stojimo anketa
Nemokamos konsultacijos
+370 684 44220
Danijos švietimo sistema

Danijos Karalystė yra viena iš populiariausių šalių renkantis studijas svetur. Aukšta mokslo kokybė ir nemokamas išsilavinimas yra vienos svariausių priežasčių renkantis studijas Danijos aukštojo mokslo įstaigose. Šios šalies mokslo sistema didžiausią dėmesį skiria kūrybingumo, novatoriškų idėjų, analitinio ir kritinio mąstymo skatinimui. Studentams siūloma pati naujausia informacija, o dėstytojai yra savo srities specialistai, pasirengę padėti kilus bet kokiems klausimams. Studijuodami Danijoje greta tradicinių paskaitų studentai turi galimybę rengti projektus ir atlikti praktiką įmonėse taip suteikiant jiems ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių gebėjimų bei darbinės patirties. Dėstytojai stengiasi palaikyti draugiškus santykius su studentais ir vystyti atvirą diskusiją, kurioje kiekvieno nuomonė ir idėjos yra išklausomos. Čia gali pažiūrėti įvairių video apie Danijos švietimo sistemą.

Mokymo stilius/charakteristika:

 • Į studento poreikius orientuota mokymo sistema ir atviros diskusijos paskaitų metu;
 • Studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas;
 • Tradicinės paskaitos sujungiamos su projektiniu darbu, kurio metu gauni visą reikiamą pagalbą iš dėstytojo;
 • Aktyvus dalyvavimas ir problemų sprendimas, o ne pasyvus klausymas;
 • Dėmesys telkiamas į tai, jog naujos žinios ir mokymasis vestų prie novatoriškų problemos sprendimo būdų;

Įgyji:

 • Puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • Gebėjimą mąstyti analitiškai ir kūrybiškai, sprendžiant įvairias problemas;
 • Gebėjimą dirbti ir nepriklausomai, ir komandoje;
 • Tarptautiniu mastu pripažįstamą kvalifikaciją;
 • Puikų pagrindą karjerai.

 

Danijos aukštojo mokslo institucijos yra skirstomos į:
UNIVERSITETUS
KOLEDŽUS/AKADEMIJAS
Studijas universitetuose dažniausiai renkasi jaunimas, siekiantis tapti pasirinktos mokslo šakos specialistais. 
Dauguma Danijos universitetų turi puikiai išvystytus mokslo tyrimų centrus, kuriuose studentai  mokomi atlikti tyrimus tiek savarankiškai, tiek grupėse.

Pagrindinis akademijų ir koledžų tikslas – siūlyti ir plėtoti praktika grindžiamą aukštąjį mokslą.

Šių institucijų negalima lyginti su Lietuvos kolegijomis, kadangi baigus bakalauro studijas Danijos koledže ar akademijoje, studentui nereikia išlyginamųjų studijų tam, kad galėtų įstoti į Magistro studijų programas universitete.

Studijų rūšys:

Bakalauro studijos:

 • Studijų trukmė 3 metai (180 ECTS kreditų);
 • Dėmesys moksliniams tyrimams, praktikai;
 • Dėmesys teorinių žinių diegimui;
 • Studentas rengiamas tolimesnei akademinei karjerai;

Magistro studijos:

 • Studijų trukmė 2 metai (120 ECTS kreditų);
 • Dėmesys koncentruojamas į mokslinius tyrimus, ugdomas gebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje;
 • Studijos baigiamos, kuomet pristatomas mokslinis magistro darbas (30 – 60 kreditų) bei gaunamas Magistro diplomas;
 • Orientuojamasi į akademinę karjerą.

Akademinės profesinės (AP degree) studijos:

 • Studijų trukmė 2 metai (120 ECTS kreditų);
 • Prilygsta pirmiems dviem bakalauro studijų metams. Baigę AP degree studijas studentai gali mokslus tęsti tame pačiame koledže ar kitoje Danijos/pasaulio aukštojoje mokykloje ir pasimokę dar 1-1½ metų gauti (profesinio) bakalauro diplomą.
 • Studijos grįstos praktika ir pasirinktos profesijos įgūdžių lavinimų.
 • Glaudus bendradarbiavimas su verslo ir pramonės įmonėmis;
 • Atliekama praktika Danijos ir tarptautinėse įmonėse.


Tęstinės (Top-up) studijos:

 • Studijos trunka 1-1½ metų (60 - 90 ECTS kreditų); 
 • Šias studijas gali rinktis bent 2 metus studijavę Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norintys gauti Danijos profesinio bakalauro diplomą.
 • Iškart priimama į antrą arba trečią bakalauro studijų kursą;
 • Baigęs Top-up studijas gausi profesinio bakalauro diplomą.
 • Baigus profesinio bakalauro studijas, galima stoti į magistrantūros studijas (išlyginamosios studijos nereikalingos).

Profesinio bakalauro studijos:

 • Studijų trukmė 3-4½ metų (180-270 ECTS kreditų);
 • Studijos grįstos praktika ir pasirinktos profesijos įgūdžių lavinimu.
 • Glaudus bendradarbiavimas su verslo ir pramonės įmonėmis;
 • Atliekama praktika Danijos ir tarptautinėse įmonėse.
 • Baigus profesinio bakalauro studijas, galima stoti į magistrantūros studijas (išlyginamosios studijos nereikalingos).

 

Akademinio Profesinio  (AP Degree) laipsnio studijos

AP degree laipsnio studijų programos yra skirtos tiems, kurie siekia įsidarbinti verslo ir pramonės įmonėse. Derinant teoriją ir praktiką, AP degree studijose glaudžiai bendradarbiaujama su atstovais iš atitinkamo profesinio sektoriaus, taip užtikrinant, jog įgūdžius, įgytus studijų metu, studentas sparčiai pritaikys praktikoje, o įgytos žinios bus pačios naujausios ir geidžiamiausios rinkoje. Tu išmoksi atpažinti, rinkti ir analizuoti faktus ir informaciją iš įvairių šaltinių. AP degree studentai ne tik lanko paskaitas, bet ir dirba su įvairiais projektais grupėse. Studentai atlieka praktiką Danijoje ir užsienio bendrovėse – taip suteikiant galimybę pritaikyti įgytus įgūdžius ir informaciją realioje darbovietėje. Dažniausiai, AP laipsnio studijos tęsiasi 2 metus, kurie išskaidomi į keturis semestrus (po du kiekvienais metais). Tokio tipo studijų programas siūlo koledžai.
Keletas AP degree studijų programų pavyzdžių: komunikacijos, kompiuterių mokslai, dizainas, turizmo vadyba, marketingas, multimedijos dizainas.

Tęstinės (Top-up) studijos 

Studentai baigę Lietuvos kolegiją ar universitetą ar besimokantys paskutiniuose aukštosios mokyklos kursuose ir norintys perstoti į Daniją ir gauti Danijos bakalauro diplomą turi galimybę koledžuose rinktis Top-up studijas. Tęstinės studijos trunka 1½ m. (90 ECTS kreditų). Dažniausiai stojantieji Top-up studijų programas renkasi pagal anksčiau studijuotą studijų programą, kadangi priėmimas paremtas kreditų suderinamumu. Stojant į tęstines studijas reikalaujama turėti apie 120 atitinkamų ECTS kreditų (todėl stojant būtina įsitikinti ar jų turi pakankamai!). Baigus tęstines studijas įgyjamas (lygiavertis, vientisosioms bakalauro studijoms prilygstantis) profesinis bakalauro diplomas. Baigus profesinio bakalauro studijas, galima stoti į magistrantūros studijas (išlyginamosios studijos nereikalingos).

Profesinio bakalauro studijos

Profesinio bakalauro studijos suteikia tam tikros srities/profesijos kvalifikaciją. Šio laipsnio studijas siūlo Danijos universitetiniai koledžai (šios institucijos palaiko glaudžius ryšius su verslo srities įmonėmis, universitetais bei kitomis tyrimus rengiančiomis institucijomis). Profesinio bakalauro diplomas yra gaunamas po 3½ - 4½ metų studijų (priklausomai nuo studijų programos). Studentai studijuodami profesiniame bakalaure ne tik lanko įprastas paskaitas, tačiau aktyviai dalyvauja seminaruose, rengia įvairius projektinius darbus grupėje ir atskirai. Teorinė medžiaga studentams taip pat diegiama, būtent per praktinę veiklą ir darbinę patirtį. Baigdamas studijas studentas turi pristatyti baigiamąjį projektinį darbą.

Bakalauro studijos

Danijos universitetuose Bakalauro studijų programų trukmė yra 3 metai. Šios studijos yra koncentruojamos į mokslinius tyrinėjimus ir tolimesnę akademinę karjerą. Didelis dėmesys skiriamas teorinei bazei, tačiau neužmirštamas ir praktinių gebėjimų diegimas, mokymasis teoriją taikyti praktikoje. Studentas gauna ne tik bendros teorinės/akademinės informacijos (kaip įprasta Bakalauro studijų programose), tačiau ir specializuotų žinių apie profesiją, su kuria jis rengiasi sieti savo ateities karjerą. Studijuodami bakalaurą studentai ne tik dalyvauja paskaitose, bet ir vykdo tyrimus, dalyvauja seminaruose, grupinėje veikloje. Po trijų studijų metų gaunamas Bakalauro diplomas. Gavęs Bakalauro diplomą gali toliau stoti į Magistro laipsnį suteikiančias studijas arba įsitraukti į darbo rinką.

Magistro studijas

Magistro Studijos Danijoje trunka 2 metus. Didžiausias dėmesys skiriamas moksliniams tyrinėjimams, teorinių žinių diegimui bei jų pritaikymui praktikoje. Magistro studijos baigiamos kuomet pristatomas teorinis magistro darbas (30-60 kreditų) arba išskirtiniais atvejais - labiau praktinis darbas/projektas. Gavęs Magistro laipsnį studentas gali arba įsitraukti į darbo rinką, arba atlikti tolesnius mokslinius tyrimus daktaro laipsniui gauti.

Vertinimo sistema

Nuo 2007 metų visose Danijos aukštojo mokslo institucijose naudojama 7 balų vertinimo skalė: 12 – puikiai, 10 – labai gerai, 7 – gerai, 4 – vidutiniškai, 02 – patenkinamai, tai minimalus balas, kuomet egzaminas dar išlaikomas. Toliau seka nepatenkinami balai, kuriuos gavus egzaminas yra neišlaikomas: 00 bei -3.

Be  šios vertinimo skalės taip pat galioja “pass/fail” (išlaikyta/neišlaikyta) vertinimas.

Skambinti
Siųsk užklausą