Nyderlandų švietimo sistema

Nyderlandų karalystė yra žinoma dėl kokybiškos švietimo politikos (ypač moderni ir orientuota į interaktyvų studento dalyvavimą) bei multikultūrinės studijų aplinkos. Visi Nyderlandų research universitetai tarptautiniuose reitinguose užima vietas tarp 1 procento geriausių pasaulio universitetų! Tarptautinių studentų skaičius Nyderlanduose siekia 120 000! 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Nyderlanduose yra dviejų tipų bakalaurai:

 1. Labiau praktinis bakalauras (teikiamas taikomųjų mokslų universitetuose, vadinamas professional bachelor). Jo metu didžiojo dalis dėmesio skiriama praktinėms užduotims ir konkretiems profesiniams įgūdžiams.
 2. Labiau teorinis bakalauras (teikiamas universitetuose, vadinamas research bachelor). Jo metu studentai įgyja daugiau teorinių žinių ir yra ruošiami būti mokslininkais, tyrėjais, akademinės bendruomenės nariais.

Tiek ten, tiek ten didelis dėmesys skiriamas grupiniam darbui – tai skatina ne tik ugdyti gebėjimus dirbti komandoje, bet ir susipažinti su studentais, atvykusiais iš kitų šalių.  Paskaitose  visi yra skatinami laisvai reikšti savo nuomonę, taip ugdant gebėjimą dėstyti mintis bei priimti skirtingas nuomones, naujus sprendimus bei siekti kompromisų. Didžioji dalis studijų programų skiria didelį dėmesį įvairių specifinių problemų sprendimui, tam pasitelkiamas  projektų rašymas ir, kaip jau minėta, darbas grupėse. Taip pat suteikiama galimybė įgyti praktinės patirties stažuotėse, atliekant eksperimentus laboratorijose ir t.t. – priklausomai nuo pasirinktos studijų krypties.  Šiame puslapyje išgirsi daugiau informacijos apie aukštąjį mokslą iš Nyderlandų universitetuose studijuojančiųjų lūpų.

'Study in Holland' in 100 seconds

Did you know that 1 in 10 students in Holland is an international student? Holland has more than 120,000 international students and that number is increasing every year. So why should you study in Holland?

 

UniversitetasTaikomųjų mokslų universitetas
(Universities of Applied Sciences)
Nyderlandų universitetuose studentai ne tik dalyvauja įprastose paskaitose, seminaruose, bet ir atlieka įvairius mokslinius tyrimus bei projektus. Tad baigęs universitetą studentas jau yra pasiruošęs dirbti mokslinį darbą savarankiškai. Baigus studijas bus įteiktas bakalauro diplomas.Taikomųjų mokslų universitetai studentams suteikia ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kuomet universitetuose dėmesys telkiamas daugiau į mokslinę karjerą. Taikomųjų mokslų universitetai gana laisvai nustato savo studijų programų struktūrą ir turinį. Įstojusieji į tokio tipo universitetus turi galimybę tam tikrą laiką mokytis teorijos ir didžiąją laiko dalį įgautas žinias pritaikyti praktikoje - darbe. Baigus studijas bus įteiktas profesinio bakalauro diplomas.
Studijų rūšys

Bakalauro studijos:

 • Studijų trukmė 3 metai (180 ECTS kreditų);
 • Studijų tikslas -  paruošti studentą tiek tolimesnėms studijoms, tiek įsidarbinimui pagal specialybę;
 • Studijos baigiamos, kuomet pristatomas baigiamasis Bakalauro darbas;
 • Baigus Bakalauro studijas universitete, galima stoti į Magistro studijas arba įsidarbinti.

Magistro studijos:

 • Trukmė nuo 1 iki 2 metų (60 - 120 ECTS kreditų)
 • Studijos orientuotos į mokslinių tyrimų atlikimą ir tolimesnę karjerą tiek akademiniame pasaulyje, tiek darbo rinkoje;
 • Baigus studijas, bei pristačius baigiamąjį darbą, gaunamas Magistro diplomas bei yra galimybė tęsti PhD studijas ar įsitraukti į darbo rinką.

 

Bakalauro studijos:

 • Studijų trukmė 4 metai (240 ECTS kreditų)
 • Yra galimybė studijas baigti per 3 metus, pasirinkus intensyvias studijas.
 • Yra galimybė mokytis tam tikrą studijų laiką ir vėliau, didžiąją dalį studijų skirti įgytų žinių pritaikymui praktikoje - darbe;
 • Studijos paruošia darbui tam tikroje profesinėje srityje -  tai reiškia, jog studijų metu bus suteikta galimybė atlikti įvairias praktikas, bus dirbama grupėse, seminarų metu, ruošiami projektiniai darbai; 
 • Baigus šias studijas galima stoti į Magistrą arba įsitraukti į darbo rinką.

Tęstinės (Top-up) studijos:

 • Trukmė - 1 metai (60 ECTS kreditų);
 • Vadinamos "Final Year studies";
 • Baigus Top-up studijas studentas gauna Bakalauro diplomą bei gali stoti į Magistro studijų programas.

Magistro studijos:

 • Trukmė - 1 metai (60 ECTS kreditų)
 • Pagrindinis tikslas - pagilinti gautas prieš tai baigtų studijų žinias ir pakelti profesinę kompetenciją, taip ruošiant aukštesnėms darbo pozicijoms tavo pasirinktoje srityje;
 • Darbinė patirtis paskaitų metu jungiama su mokslinėmis žiniomis.

Bakalauro studijos

Studijuojant Bakalauro studijas Nyderlandų universitetuose stengiamasi diegti tradicines, universitetuose įprastas, teorines-mokslines žinias. Studijų programų turinys varijuoja nuo apibendrinto iki specializuoto - t.y. daugumoje universitetų reikia išklausyti tiek privalomus Bakalauro kursus (dalykus), tiek pasirenkamuosius, kuriuos gali pritaikyti savo pasirinktai profesinei sričiai. Bakalauro studijos universitete baigiamos bei įgyjamas Bakalauro diplomas, kuomet pristatomas baigiamasis bakalauro darbas. Tuomet studentas gali tęsti studijas Magistro laipsniui gauti arba įsitraukti į darbo rinką.

Studijuojant Bakalauro studijų programas Taikomųjų mokslų universitetuose pirmus dvejus metus studentai dalyvauja paskaitose, seminaruose, rengia projektus. Trečius metus atlieka praktiką Nyderlanduose arba užsienyje įsikūrusioje įmonėje, o ketvirtus metus savo bakalauro darbą ruošia kitoje įmonėje, atlikdami antrąją praktiką. Šios Bakalauro studijos paruošia darbui tam tikroje profesinėje srityje -  tai reiškia, jog studijų metu bus suteikta galimybė atlikti įvairias praktikas, bus dirbama grupėse, seminarų metu, ruošiami projektiniai darbai. Svarbu pažymėti, jog Taikomųjų mokslų universitetai siūlo galimybes standartiškai 4 metus trunkančias bakalauro studijas baigti per 3 metus. Tokiu atveju studentai  mokslo metais lanko daugiau paskaitų ir mokosi intensyviau. Studijuojant bakalauro studijas, trunkančias 3 metus, studentai įgyja tokį patį profesinį bakalauro laipsnį, kaip ir studijavę 4 metus. Baigę Bakalauro studijas Taikomųjų mokslų universitetuose studentai gali toliau stoti į Magistro studijų programas arba įsitraukti į darbo rinką.

Tęstinės studijos

Tęstinės studijos Taikomųjų mokslų universitetuose trunka 1 metus. Studentai baigę Lietuvos kolegiją /universitetą ir norintys gauti dar vieną, panašios srities diplomą Nyderlanduose  ar besimokantys paskutiniuose aukštosios mokyklos kursuose ir norintys perstoti į Nyderlandus, turi galimybę taikomųjų mokslų universitetuose rinktis Top-up studijas. Dažniausiai stojantieji Top-up studijų programas renkasi pagal anksčiau studijuotą studijų programą, kadangi priėmimas paremtas kreditų suderinamumu.

Magistro studijos

Magistro studijų programos universitetuose  orientuojamos į tolimesnę akademinę karjerą, didelis dėmesys skiriamas moksliniams tyrinėjimams, analitinio mąstymo ugdymui, kad vėliau studentas gebėtų atlikti tyrimus nepriklausomai.

Galima rinktis iš kelių magistrantūros rūšių:

 1. Research master (pagrindinis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams). Research master’s ir tokios programos kaip inžinerija, matematika, gamtos mokslai ir agrikultūra trunka vienerius ar dvejus metus (60-120 ECTS kreditų).
 2. Academic master (pagrindinis dėmesys skiriamas tolimesnei darbinei karjerai). Dažniausiai tokios studijos siūlomos taikomųjų mokslų universitetuose, o jų trukmė yra vieneri arba dvieji metai (sudaro 60-120 ECTS kreditų).

Yra daug studijų programų, kurios trunka ir ilgiau -  nuo 1, 5 iki 4 metų (90 - 240 ECTS kreditų). Taikomųjų mokslų universitetuose galima rinktis full-time ir part-time magistro studijas (kadangi numatoma, jog stojantysis į magistrą jau gali turėti darbą savo srityje). Per paskaitas reikia atlikti projektinius darbus - mokslinius tyrimus, kurie būtų vienaip ar kitaip susiję su tavo praktine-darbine veikla už universiteto ribų, taip skatinant jungti savo darbinę patirtį su akademinėmis žiniomis bei skatinti analitinį mąstymą.

Baigus Magistro studijas įgyjamas Magistro laipsnis, yra galimybė toliau tęsti PhD studijas arba įsitraukti į darbo rinką.

Vertinimo sistema

Nyderlanduose pripažinta dešimtbalė vertinimo sistema. 10-tukas laikomas aukščiausiu įvertinimu, o 6 – mažiausias teigiamas įvertinimas (gavus jį egzaminas dar išlaikytas).